Tecnigas silencers and exhaust systems

Avisos legals


D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini tecnigas.com pertanyen a TECNIGAS PARTS SLU, amb domicili a Pol. Pla de la Font, Parc. 1, de Crespià (CP 17832), tel. +34 972 57 09 88, fax +34 972 57 09 50 i correu electrònic . El CIF de TECNIGAS PARTS SLU és B-17430307. Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, llibre 762, foli 160, full núm. Gi-14-713.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel•lectual i industrial de titularitat de TECNIGAS PARTS SLU o de terceres persones amb qui TECNIGAS PARTS SLU ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. TECNIGAS PARTS SLU difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. TECNIGAS PARTS SLU adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de TECNIGAS PARTS SLU.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. TECNIGAS PARTS SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a tecnigas.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. TECNIGAS PARTS SLU no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

TECNIGAS PARTS SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. TECNIGAS PARTS SLU no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per TECNIGAS PARTS SLU.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal TECNIGAS PARTS SLU informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol•licituds d’informació de les persones que s’adrecin a TECNIGAS PARTS SLU per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de TECNIGAS PARTS SLU amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB TECNIGAS.COM

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.


 

© 2008, All rights reserved · Legal notices · Site map ·  Disseny web Interactiu Girona